Projekt
Adelhauser Kloster Umbausanierung
: Planung Adelhausenstiftung, Ausführung ab Mai 2010
Bauherr: Adelhausenstiftung Freiburg
Planung Adelhausenstiftung, Ausführung ab Mai 2010